Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy
tel./fax: 326 971 114
e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz

 

Související odkazy

úřední deska
elektronická podatelna
povinné info
správní úřady
rozpočet obce
vyhlášky obce
zápisy ze zasedání ZO
územní plán obce
nakládání s odpady
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
   
 
 
 
 
 
 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

 
1. Oficiální název: Obec Křenek
 
2. Důvod a způsob založení
Obec Křenek vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.

Dle § 4 zákona o obcích vystupuje obec Křenek v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964, občanského zákoníků v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění starosta obce, který je podle ustanovení § 58 , odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém katastrálním území a v přenesené působnosti výkon státní správy za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
 
3. Organizační struktura Starosta: Jaroslav Novák
Místostarosta:
Irena Přibylová
 
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Křenek, Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy,
tel./fax: 326 971 114

IDDS: g5das53

e-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz

 
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 
  
460031369/0800 peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
IBAN: CZ91 0800 0000 0004 6003 1369
 
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00 236 985
 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):    CZ00236985
 
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
 
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Křenek, Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy,
tel./fax: 326 971 114,
e-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz


žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)


Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.
Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

 
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Křenek, Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy, tel./fax: 326 971 114, e-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese: Obecní úřad Křenek, Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy, tel./fax: 326 971 114, e-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz
 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz

 
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Územní plán obce
Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Obecní úřad Křenek, Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy, tel./fax: 326 971 114, e-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
 
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

doposud nebyl žádný požadavek
 
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JPO).
    podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně